Technobeton Sp. z o.o.

ul.Nałęczowska 14

20-701 Lublin

tel. 81-534-05-96

biuro@technobeton.pl

Nadproża


NADPROŻA STRUNOBETONOWE TECHNOBETON NST_072, NST_124


 

Nadproża produkowane przez firmę TECHNOBETON są belkami strunobetonowymi, w których sprężenie jest uzyskiwane przez przyczepnoœść strun do betonu. Nadproża mają przekrój prostokątny lub kwadratowy. Są gotowymi do użycia elementami prefabrykowanymi, nie wymagają dozbrajania lub uzupełniania betonem. Elementy te wbudowywane są ponad otworami okiennymi lub drzwiowymi w śœcianach nośœnych lub działowych. Przenoszą obciążenia od ciężaru œściany umieszczonej na nadprożu lub œściany oraz stropu wraz ze wszystkimi obciążeniami zewnętrznymi, tj. warstwami, obciążeniami zmiennymi, użytkowymi.

ZASTOSOWANIE

 • Belki nadotworowe
 • Belki nadokienne i naddrzwiowe
 • Nadproża można stosować w otworach œściennych i jako podstropowe

 

CHARAKTERYSTYKA

 • Nadproża strunobetonowe to elementy konstrukcyjne wykonywane jako sprężane zamykające otwory
 • Skrócony czas i zwiększona szybkość budowy danego obiektu – Nadproża jako elementy produkcyjne posiadają ujemną strzałkę ugięcia (f), która po wmurowaniu i obciążeniu elementu powraca do wartości bliskiej “0”
 • Odporność ogniowa elementu R30
 • Klasa betonu C50/60 (B60)
 • Na zamówienie klienta wykonywane belki o zadanej długości – szeroka gama długości
 • Z uwagi na dużą różnorodność materiałów œściennych dostępnych na rynku (szerokość cegły lub pustaka 11,5 cm lub 12cm) nadproża TECHNOBETON w przekroju są delikatnie fazowane tak, aby pasowały do szerokości każdego rodzaju œścian

 

ZALECANY SPOSÓB WYKONANIA WIEŃCA STROPOWEGO DLA STROPU TECHNOBETON

nadproza4

nadproza5


NADPROŻA STRUNOBETONOWE TECHNOBETON NST _081 (na ścianki działowe)


 

ZASTOSOWANIE

 • W budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym oraz w budownictwie ogólnym
 • Belki nadotworowe
 • Belki naddzrzwiowe
 • Przeznaczone dla ścian o grubości 8-12 cm w układzie pojedynczym
 • Możliwość montażu w układzie podwójnym dla ścian o większej grubości
 • Montaż możliwy w pozycji poziomej i pionowej

 

DOBÓR NADPROŻY STUNOBETONOWYCH

Nadproża te, w zależnoœści od gruboœści œściany mogą być wbudowywane pojedynczo lub parami (przy śœcianach szerszych od 25 cm także po 3 sztuki w rzędzie). Przy wyborze nadproży strunobetonowych zaleca się konsultację z konstruktorem lub kierownikiem budowy. Nadproże powinno przenieœść odpowiednie obciążenia, których rodzaj i wartoœść zależy od przeznaczenia stropu, wagi stropu oraz œścian, rodzaju wieńca i jego współpracy ze stropem.

MONTAŻ

Nadproża są gotowymi do użycia elementami prefabrykowanymi, niewymagającymi dozbrajania lub uzupełniania betonem, co daje możliwość kontynuowania prac murarskich zaraz po ich wbudowaniu.
Podczas montażu nadproży strunobetonowych należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie górnej płaszczyzny prefabrykatu (strzałka kierunkowa). Zbrojenie musi znajdować się w dolnej części nadproża.
Nadproża należy układać na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy min. M10 o grubości min. 2 cm. Po ułożeniu na zaprawie, nadproża należy wypoziomować.
Minimalna głębokość oparcia nadproży o rozpiętości do 2,2 m wynosi 10 cm. Dla nadproży o rozpiętości powyżej 2,2 m głębokość oparcia wynosi 15 cm.
Niedopuszczalne jest opieranie nadproży bezpośrednio na murze wykonanym z betonu komórkowego.

SKŁADOWANIE

Nadproża można składować warstwami, pomiędzy którymi należy umieścić dwie drewniane przekładki nie dalej niż 1/6 rozpiętości od końca nadproża. Przekładki drewniane na kolejnych warstwach należy umieszczać w tej samej odległości. Nadproża należy składować na styk w pozycji montażowej. Składowanie zaleca się w miejscach o równym i utwardzonym podłożu.

TRANSPORT

Nadproża należy układać na paletach transportowych lub drewnianych przekładkach w rzędach na styk w pozycji montażowej. Każda z kolejnych warstw powinna być układana także na dwóch drewnianych przekładkach. Przekładki umieszczać należy prostopadle do nadproży w odległości nie większej niż 1/6 rozpiętości od końca nadproża. Nadproża układane w kilku warstwach należy spinać co najmniej dwiema taśmami w strefie podparcia w celu uniknięcia wzajemnego przemieszczania. Nadproża podczas rozładunku można przenosić ręcznie lub transportem mechanicznym. Nadproża można transportować za pomocą uchwytów lub pasów, które należy umieszczać w odległości ok. 1/6 rozpiętości od końca nadproża. Nie należy przenosić więcej niż jednego rzędu nadproży jednocześnie.
Kąt między linami a transportowanymi nadprożami nie powinien być mniejszy jak 45°. Należy stosować elementy rozporowe jak na poniższym rysunku. Transport nadproży powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi BHP. Wyroby w czasie przeładunku oraz transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.
Podczas transportu nadproża nie mogą być obciążone innym ładunkiem. Stabilizacja ładunku (pasy transportowe) tylko wzdłuż drewnianych przekładek.

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Identyfikacja zagrożeń:

 • Zagrożenia ogólne – stosowanie wyrobu nie powoduje zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pod warunkiem zastosowania zgodnie z przeznaczeniem, oraz prawidłowej eksploatacji wybudowanego z nich obiektu budowlanego.
 • Wyrób niepalny, nie ulega rozkładowi przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem, nie podlega niebezpiecznym reakcjom.
 • Zagrożenie toksykologiczne – nie występuje.
 • Zagrożenie ekologiczne – nie zachodzi przy zagospodarowaniu odpadów związanych ze stosowaniem wyrobu w sposób zgodny z wymogami prawa.

 

Środki ochrony osobistej:
Należy stosować środki ochrony osobistej zgodnie z wymogami przepisów BHP przy pacach murarskich. W przypadku konieczności cięcia wyrobu, należy stosować maski przeciwpyłowe oraz zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować się do wymogów BHP.